Selasa, 19 Juni 2012

40 Hadits Tentang Al-Qur'an

aaaaaaaa
1.     Dari Utsman r.a., Rasulullah saw. Bersabda, ”Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Qur’an dan mengajarkannya.” {Hr.Bukhari,Abu Dawud,Tirmizi,Nasa’i,dan Ibnu majah}
 
2.    Dari Abu Sa’id r.a., bersabda Rasulullah saw., ”Rabb Tabaraka wa ta’ala berfirman, ”Barangsiapa disibukkan dengan Al-Qur’an daripada berdzikir dan berdoa kepada-Ku, niscaya Aku beri ia sesuatu yang terbaik yang Aku berikan kepada orang yang meminta kepada-Ku. Dan keutamaan Kalamullah terhadap kalam lainnya seperti keutamaan Allah terhadap makhluk-Nya.”
{Hr.Trimizi,Darami,danBaihaqi}

 
3.    Dari Uqbadah bin ‘Amir r.a., ia berkata, ”Rasulullah saw. keluar dan menemui kami di Shuffah.beliau bersabda, ’Siapakah di antara kalian yang suka setiap pagi pergi ke pasar Butham atau Aqiq,kemudian pulang membawa dua ekor unta betina yang berpunuk besar tanpa berbuat dosa atau memutuskan silaturrahmi?’ Maka kami menjawab, ‘Ya Rasulullah, setiap pagi kami menyukainya. ’Sabda Beliau, ’Mengapa salah seorang dari kalian tidak pergi pada pagi hari kemasjid lalu belajar atau membaca dua ayat Al-Qur’an, (padahal) itu lebih baik baginya daripada dua ekor unta betina, tiga ayat lebih baik daripada tiga ekot unta betina, empat ayat lebih baik daripada empat ekor unta betina dan seterusnya, sejumlah ayat yang dibaca mendapat sejumlah unta yang sama.” {Hr,Muslim dan Abu Dawud} 
 
 
4.    Dari Aisyah r.ha., Rasullah saw. Bersabda, “Orang yang ahli dalam Al-Qur’an akan bersama para malikat pencatat yang mulia lagi benar. Dan orang yang terbata-bata membaca Al-Quran serta bersusah payah (mempelajarinya maka baginya pahala dua kali).” {Hr.Bukhari,Muslim,dan Abu Dawud}
 
5.    Dari Ibnu Umar r.huma, Rasulullah saw. bersabda, ”Tidak dibenarkan hasad (iri hati), kecuali terhadap dua orang :Seseorang yang dikaruniai oleh Allah (kemampauan menghafal/membaca) Al-Qur’an,lalu ia membacanya pada malam dan siang hari.Dan seseorang yang dikaruniai harta oleh Allah,lalu ia menginfakkannya malam dan siang hari.” {Hr.Buhkari,Muslim,Tirmidzi dan Nasa’i}
 
 
 
6.    Dari Abu Musa r.a., Rasulullah saw. bersabda, ”Perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Qur’an seperti jeruk manis,baunya harum,rasanya enak. Perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al-Qur’an seperti kurma, tidak harum tapi rasanya manis. Perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Qur’an seperti bunga yang harum, baunya harum tapi rasanya pahit. Dan perumamaan munafik yang tidak membaca Al-Qur’an seperti buah pare, tidak berbau dan rasanya pahit.” {Hr.Bukhari,Muslim,Nasa’i,dan Tirmidzi}
 
7.    Dari Umar bin Khaththab r.a., Rasullulah saw. bersabda, ”Sesungguhnya Allah mengangkat derajat beberapa kaum dengan Al-Qur’an ini dan merendahkan yang lainnya dengannya pula.” {Hr.Muslim}
 
8.    Dari Abudurrahman r.a., dari Nabi saw., “Tiga hal yang akan berada di bawah ‘Arsy Ilahi pada hari Kiamat (1) Al-Qur’an yang akan membela hamba Allah.Ia memiliki zhahir dan batin, (2) Amanah, (3) Silaturrahmi yang akan berseru, ”Ingat, siapa yang menghubungkan aku, Allah swt. Akan menghubunginya Dan siapa yang memutuskanku, Allah akan memutuskannya.” {Dari Syarhus-Sunnah}
 
9.    Dari Abudullah bin Amr r.huma, Rasulullah saw. bersabda, ”Akan dikatakan kepada ahli Al-Qur’an (pada hari Kiamat), ’Bacalah dan terus naik,bacalah dengan tartil seperti kamu membacanya ketika di dunia. Sesungguhnya tempatmu adalah di akhir ayat yang kamu baca.” (Hr.Ahmda,Tirmidzi,Abu Dawud,Nasa’i,Ibnu Majah,dan Ibnu Hibban)
 
10. Dari Ibnu Mas’ud r.a., Rasulullah saw. bersabda, ”Barangsiapa membaca satu huruf dari kitab Allah,maka baginya satu hasanah (kebaikan). Dan satu hasanah itu sama dengan sepuluh kali lipatnya. Aku tidak mengatakan alif laam miim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf.” {Hr.Tirmidzi}
 
11.  Dari Mu’adz Al-Juhanni r.a., Rasulullah saw. bersabda, ”Barang siapa membaca Al-Qur’an dan mengamalkan apa yang terkandung di dalamnya, maka kedua orangtuanya akan dikenakan mahkota pada hari Kiamat yang cahamnya melebihi cahaya matahari seamdainya ada di dalam rumah-rumah kalian di dunia ini, maka bagaimana perkiraanmu mengenai orang yang mengamalkannya?.” {Hr.Ahmad,Abu Dawud-At-Targhib}
 
12. Dari Uqbadah bin Amir r.a., ia berkata, ”Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda, ”Seandainya Al-Qur’an diletakkan dalam kulit, lalu kulit itu dilemparkan ke dalam api, niscaya ia tifak akn terbakar.” {Hr.Darami}
 
13. Dari Ali Karramallahu Wajhahu, Rasulullah saw. bersabda, ”Barangsiapa membaca Al-Qur’an dan menghafalnya, dan menghalalkan apa yang dihalalkannya dan mengharamkan apa yang diharamkannya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga dan menjaminya untuk memberi syafaat bagi sepuluh orang keluarganya yang wajib masuk neraka.” {Hr.Ahmad dan Tirmidzi}
 
14. Dari Abu Hurairah r.a., Rasulullah saw. bersabda, “Belajarlah Al-Qur’an dan bacalah ia. Sesungguhnya perumpamaan Al-Qur’an bagi orang yang memperlajarinya, lalu membacanya dan mengamalkannya dalah seperti sebuah kantong yerbuka yang penuh dengan Kasturi. Baunya semerbak menyebar ke seluruh tempat. Dan perumpamaan orang yang belajar Al-Qur’an tetapi tidur, sedang Al-Qur’an berada di dalam hatinya, adalah seperti kantong penuh Kasturi yang mulutnya tertutup.” {Hr.Tirmidzi,Nasa’i,Ibnu Majah,dan Ibnu Hibban}
 
15. Dari Ibnu Abbas r.huma, Rasulullah saw. bersabda, ”Sesungguhnya orang yang di dalam hatinya tidak ada sedikitpun Al-Qur’an adalah seperti rumah kosong.” {Hr.Tirmidzi}
 
16. Dari Aisyah r.ha., bahwa Nabi saw. bersabda, ”Bacaan Al-Qur’an di dalam shalat lebih baik daripada bacaan diluar shalat. Bacaan Al-Quran di luar shalat lebih baik daripada membaca tasbih dan takbir. Membaca tasbih lebih baik daripada sedekah. Sedekah lebih baik daripada puasa. Dan puasa adalah perisai dari api neraka.”{Hr.Baihaqi}
 
17. Dari Abu Hurairah r.a., Rasulullah saw., bersabda, “Sukakah seseorang di antar kalian, jika pulang ke rumahnya mendapatkan tiga ejok unta betina yang bunting dan gemuk?” Kami menjawab,”Tentu.” Beliau bersabda,”Tiga ayat Al-Qur’an yang dibaca oleh seseorang di antara kalian di dalam shalatnya lebih baik baginya dari pada tiga ekor unta yang bunting dan gemuk.” {Hr.Muslim}
 
18. Dari Utsam bin Abudullah bin  Aus Ats-Tsaqafi, dari kakeknya r.a., Rasulullah saw. bersabda, ”Bacaan Al-Qur’an seseorang tanpa melihat mushaf adalah seribu derajat dan bacaannya dengan melihat mushaf akan dilipatkan sampai dua seribu derajat.” {Hr.Baihaqi}
 
19. Dari Ibnu Umar r.hum, Rasulullah saw. bersabda, “Sesungguhnya hati itu berkarat sebagaimana besi berkarat terkena air.” Tanya sahabat, ”Ya Rasulullah,apa pembersihnya?” Sabda beliau, ”Banyak mengingat maut dan membaca Al-Qur’an.” {Hr.Baihaqi}
 
20.Dari Aisyah r.ha., Rasulullah saw. bersabda, “Serungguhnya setiap kaum memiliki kemuliaan yang mereka banggakan. Sesungguhnya kebanggaan umatku dan kemuliaannya adalah Al-Qur’an.” {Hr.Abu Nu’aim-Al-Hilyah}
 
21. Dari Abu Dzar r.a., ia berkata, ”Ya Rasulullah,wasiatilah saya.”Beliau bersabda, ”Bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya takwa adalah pangkal dari semua urusan. ”Saya berkata, ”Ya Rasulullah, tambahkan lagi nasihat untuk saya.” Beliau bersabda, ”Bacalah Al-Qur’an, karena ia adalah nur bagimu di bumi dan simpanan bagimu di langit.” {Hr.Ibnu Hibban}
 
22.Dari Abu Huraiarah r.a., bahwa Rasulullah saw. Bersabda,”Tidak berkumpul suatu kaum dalam salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, mereka membaca kitab Allah, saling mengajarkanya sesama mereka, kecuali diturunkan kepada mereka sakinah, rahmat, meyirami mereka, pada malaikat akan mengerumuni mereka, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di kalangan malaikat yang ada disisi-Nya.” {Hr.Muslim dan Abu Dawud}
 
23.Dari Abu Dzar r.a., Rasulullah saw. bersabda, “Sesungguhnya kalian tidak akan kembali kepada Allah dengan membawa sesuatu yang lebih utama selain membawa apa yang keluar dari-Nya, yakni Al-Qur’an.” {Hr.Hakim dan Abu Dawud}
 
24.Dari Anas r.a., Rasulullah saw. bersabda, “Sesunggunya Allah memiliki keluarga diantara manusia. ”Para sahabat r.hum bertanya,”Siapakah mereka ya Rasulullah saw?” Sabda beliau, ”Ahli Al-Qur’an, mereka adalah keluaraga Allah dan orang-orang istimewa-Nya.” {Hr.Nasa’i,Ibnu Majah,Hakim,dan Ahmad}
 
25.Dari Abu Hurairah r.a., Rasulullah saw. bersabda, "Allah tidak pernah mendengar apa pun dengan perhatian sebagaimana Dia mendengar seorang Nabi yang melagukan Al-Qur'an."
{Hr. Bukhari dan Muslim}
 
26.Dari Fudhalah bin Ubaid r.a., Rasulullah saw. bersabda, "Allah lebih memperhatikan para pembaca Al-Qur'an daripada seorang tuan yang mendengarkan nyanyian hamba wanitanya."
{Hr.Ibnu Majah,Ibnu Hibban,dan Hakim}
 
27.Dari Ubaidah Al-Mulaiki r.a., Rasulullah saw. bersabda, "Wahai ahli Al-Qur'an jangan jadikan Al-Qur'an sebagai bantal, dan bacalah dengan sungguh-sungguh pada siang dan malam, sebarkan ia, dan bacalah ia dengan suara yang merdu. Renungkanlah isinya agar kamu beruntung, dan janganlah kami meminta disegerakan upahnya (didunia), karena sesungguhnya ia memiliki ganjaran (di akhirat) {Hr.Baihaqi}
 
28.Dari Watsilah r.a., Rasulullah saw. bersabda, "Aku diberi Sab'at (Thiwal) sebagai ganti Taurat, dan Mi'-in sebagai ganti Zabur, dan Matsani sebagai ganti injil, dan Mufashshal sebagai anugrah istimewa bagiku.{Hr.Ahmad}
 
29.Dari Abu Sa'id Al-Khundri r.a., ia berkata, "Pernah pada suatu ketika aku duduk dengan sekumpulan Muhajirin yang lemah. Dan sungguh, sebagian mereka menutupi dirinya dengan sebagian lainnya agar tidak terlihat auratnya, sedang Qori' membacakan (Al-Qur'an) kepada kami. Tiba-tiba datanglah Rasulullah saw. lalu berdiri di antara kami.Ketika Rasulullah saw. berdiri, Qori' itu pun diam, beliau memberu salam dan bersabda, "Apa yang sedang kamu lakukan?" Kami menjawab, "Kami sedang mendengarkan bacaan kitab Allah."Beliau bersabda, "Segala puji bagi Allah Yang telah menjadikan sebagian umatku orang-orang yang aku diperintah agar bersabar bersama mereka. "Abu Sa'id r.a. berkata, "Kemudian beliau duduk di tengah mengatur kami. Beliau mengisyaratkan dengan tangannya agar kami melingkar, dan wajah kami tertuju kepadanya. Beliau bersabda, "Bergembiralah, wahai Muhajirin yang miskin (kalian akan mendapatkan) cahaya yang sempurna pada hari Kiamat.
Kalian akan masuk surga setengah hari lebih dulu daripada orang-orang kaya, sedang setengah hari (akhirat) sama dengan lima ratus tahun."{Hr.Abu Dawud}
 
30.Dari Abu Hurairah r.a., Rasulullah saw. bersabda, "Barangsiapa mendengar satu ayat dari kitab Allah,maka akan ditulis baginya datu kebaikan yang digandakan.Dan barangsiapa membecanya,maka baginya nur pada hari Kiamat." {Hr.Ahmad}
 
31. Dari Uqbadah bin Amir r.a., Rasulullah saw. bersabda, "Orang yang membaca Al-Qur'an dengan suara keras adalah seperti orang yang bersedekah terang-terangan, dan orang yang membaca Al-Qur'n dengan suara perlahan adalah seperti orang yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi." {Hr.Tirmizi,Abu Dawud,Nasa'i ,dan Hakim}
 
32.Dari Jabir r.a., Rasulullah saw. bersabda, "Al-Qur'an adalah pemberi syafaat yang syafaatnya diterima, dan sebagai penuntut yang tuntutannya dibenarkan. Barangsiapa menjadikan Al-Qur'an didipannya,maka ia akan menuntunnya ke surga dan barangsiapa menjadikan Al-Qur'an di belakangnya,maka ia akan mencampakkannya ke dalam neraka." {Hr.Ibnu Hibban,dan Hakim}
 
33.Dari Abdullah bin Amr r.huma, Rasulullah saw. bersabda, "Puasa dan Al-Qur'an akan memberi syafaat kepada hamba yang mengerjakannya. Puasa akan berkata, 'Wahai Rabbku',aku telah menghalanginya dari makan dan minum pada siang hari,maka terimalah syafataatku untuknya. 'Al-Qur'an berkata, 'Wahai Rabbku,akau telah menghalaginya tidur pada malam hari, terimalah syafataatku untuknya. Maka kedua syafaat tersebut diterima." {Hr.Ahmad,Thabranu,Ibnu Abi Dunya}
 
34.Dari Sai'd bin Sulaim rah.a secara mursal, Rasulullah saw. bersabda, "Tidak ada penolong yang lebih utama derajatnya di sisi Allah pada hari Kiamat daripada Al-Qur'an. Bukan nabi, bukan malaikat, dan bukan pula yang lain."{Hr.Abdul Malik bin Habib-Syarah Ihya}
 
 
 
35.Dari Abdullah bin Amr r.huma, Rasulullah saw. bersabda, "Barangsiapa membaca Al-Qur'an, maka ia telah menyimpan ilmu kenabian di antara kedua lambungnya, sekalipun wahyu tidak diturunkan kepadanya. Tidak pantas bagi hafizh Al-Qur'an memarahi seorang pemarah dan bertindak bodoh terhadap orang bodoh,sedang Al-Qur'an berada dalam dadanya."{Hr.Hakim-At Targhib}
 
36.Dari Ibnu Umar r.huma, Rasulullah saw. bersabda, "Tiga orang yang tidak takut pada hari yang penuh dengan ketakutan dan mereka tidak akan dihisab,mereka berada di atas tumpukan Katsuri hingga selesai hisab terhadap semua manusia. Dan sesungguhnya kamu pergi pada pagi hari dan mempelajari satu bab dari ilmu, baik diamalkan atau tidak, itu lebih baik daripada shalat seribu rakaat."{Hr.Ibnu Majah}
 
37.Dari Abu Dzar r.a., Rasulullah saw. bersabda, "Wahai Abi Dzar, sungguh kamu pergi pada pagi hari lalu mempelajari satu ayat dari kitabullah itu lebih baik bagimu daripada kamu shalat seratus rakaat. Dan sesungguhnya kamu pergi pada pagi hari dan memprlajari satu bab dari ilmu, baik diamalkan atau tidak, itu lebih baik daripada shalat seribu rakaat."{Hr.Ibnu Majah}
 
38.Dari Abu Hurairah r.a., Rasulullah saw. bersabda, "Barangsiapa membaca sepuluh ayat pada malam hari,maka ia tidak akan ditulus sebagai orang yang lalai."{Hr.Hakim,shahih menurut syarat Muslim}
 
 
39.Dari Abu Hurairah r.a., Rasulullah saw. bersabda, "Barangsiapa menajaga shalat fardhu, maka tidak akan di golongkan sebagai orang yang lalai. Dan barangsiapa membaca seratus ayat pada malam hari, maka ia akan dicatat sebagai orang yang taat."{Hr.Ibnu Khuzaimah,Al-Hakim Shahih menurut syarat Bukhari Muslim}
 
40.Dari Ibnu Abbas r.huma, ketika Jibril a.s. turun kepada Rasulullah saw., Jibril mengabarkan kepada Nabi saw. bahwa akan terjadi banyak fitnah. Beliau bertanya, "Apkah jalan keluar darinya,wahai Jibril?" Jawab Jibril, "kitabullah"
{Razin-Ar Rahmatul Muhdah}

Tidak ada komentar: